Menu Zamknij

O nas

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce jest placówką kształcenia specjalnego. Obejmujemy opieką wychowawczą, dydaktyczną oraz terapią dzieci i młodzież:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem, niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabo widzące)

Zespół Placówek Specjalnych tworzą:

– Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Jest to oferta skierowana do dzieci od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęciami może zostać objęte każde dziecko, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Pomagamy najmłodszym z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i społecznego, jak również z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Zajęcia odbywają się na terenie placówki, dzięki czemu dzieci korzystają z sal dydaktycznych, gabinetu logopedycznego, sali gimnastycznej, sali doświadczania świata i pracowni SI.

– Publiczne Przedszkole nr 3

 Nadrzędnym celem, jaki stawiamy sobie wobec dzieci w wieku przedszkolnym, jest zapewnienie im dobrego startu w przyszłość. Podejmujemy wszelkie działania stymulujące rozwój psychoruchowy, usprawniamy formy komunikacji, które ułatwiają porozumiewanie się dziecka z otoczeniem.

Dynamiczny zespół nauczycieli przedszkola wykorzystuje w swojej pracy innowacje pedagogiczne, a rodzicom oferuje swój profesjonalizm, otwartość i gotowość do wprowadzania ewentualnych zmian, przez nich sugerowanych.

Wieloprofilowy, zintegrowany wpływ środowiska przedszkolnego i rodzinnego daje doskonałe efekty w rozwoju dziecka, a satysfakcjonujące rezultaty pozwalają małym podopiecznym osiągać sukcesy na następnych etapach edukacyjnych.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Nauczyciele i specjaliści dostosowują wymagania edukacyjne wynikające z programów nauczania, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając zakres trudności, symptomy zaburzeń oraz deficyty rozwojowe. Właściwe dostosowanie treści programowych, umożliwia każdemu uczniowi odnosić sukcesy, umacniać przekonanie o własnych możliwościach i osobistej wartości.

Niewielka liczebność uczniów w klasach, pozwala nauczycielom prowadzącym zajęcia oraz wychowawcom, nawiązać pozytywny kontakt emocjonalny z każdym uczniem, co również korzystnie przekłada się na płaszczyznę oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych.

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 Trzyletnia szkoła prowadzi nabór uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauką objęta jest młodzież do 24 roku życia, w trakcie istnieje możliwość jej przedłużenia o 1 rok.

Istotą kształcenia i wychowania w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych młodych ludzi oraz jak najpełniejsze przygotowanie ich do wykonywania pracy i czynności niezbędnych w codziennym życiu samodzielnym lub pod opieką rodziny.

Stwarzamy młodzieży możliwość odkrywania swoich predyspozycji i upodobań poprzez działania i zajęcia praktyczne w obrębie prac ogrodniczych, porządkowych, dekoratorskich, majsterkowania, rękodzieła, zajęć biurowych i kulinarnych.

Raz w roku uczniowie odbywają trening samodzielności w ramach tygodniowego wyjazdu na „Zieloną Szkołę”, podczas którego wykorzystują posiadane umiejętności i doskonalą zachowania oraz postawy społeczne.

Wszystkie dzieci i uczniowie w naszej placówce objęci są dodatkowymi specjalistycznymi zajęciami grupowymi i indywidualnymi.

– Terapia psychologiczna

– Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

-Zajęcia z surdopedagogiem

-Zajęcia z tyflopedagogiem

– Komunikacja alternatywna i wspomagająca

– RSA Biofeedback

– Stymulacja polisensoryczna

– Integracja sensoryczna

– Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja ruchowa

– Dogoterapia

– Fizjoterapia i hydroterapia

– Joga dla dzieci

– Logorytmika

– Sensoplastyka

– Terapia ręki

– Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Zespół Placówek Specjalnych zapewnia:

– bezstresowe nauczanie pod okiem wykwalifikowanej kadry;

– brak barier architektonicznych – winda oraz podjazdy dla wózków i balkoników;

– profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny;

– specjalistyczne pomoce dydaktyczne;

– wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówki;

– pomieszczenia sanitarne spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych;

 – ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo Poradni Zdrowia – szybką i fachową pomoc medyczną w nagłych przypadkach;

 – wycieczki, wyjazdy i wyjścia edukacyjne;

– doradztwo dla rodziców w sprawach wychowawczych;

 -bezpłatny dowóz i odwóz podopiecznych pod opieką pracowników, przygotowanych do wykonywania czynności opiekuńczych podczas transportu.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content