Menu Zamknij

Zmiany w Karcie Nauczyciela:

do Karty Nauczyciela dodany zostanie przepis art. 42 ust. 2f w brzmieniu: w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Z brzmienia proponowanego przepisu dowiadujemy się zatem, że godziny dostępności:

  • będą realizowane w ramach tzw. zadań statutowych szkoły,
  • trzeba będzie realizować w wymiarze dostosowanym do wymiaru zatrudnienia,
  • mają być przeznaczone na konsultacje do uczniów, wychowanków i rodziców.

Nie będzie to to zatem dodatkowa godzina pracy nauczyciela, lecz godzina wyodrębniona z tygodniowego czasu pracy. Godzina dostępności nie będzie wliczana do godzin pensum nauczyciela i nie przewiduje się za nią dodatkowego wynagrodzenia. Nauczyciel zatrudniony na pełen etat nadal będzie zobowiązany do 40 godzin pracy tygodniowo.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content