Menu Zamknij

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce – zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  zpswpraszce.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-12

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane

  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 • mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji

  bieżących zadań,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • pliki PDF, DOC itp- redaktorzy starają się ograniczyć do minimum

 • korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Agata Ladra

 • E-mail:  zpswpraszce@tlen.pl

 • Telefon: 34 – 3591 – 413

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

  formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce – Marzena Smugowska

 • Adres: 46-320 Praszka ul. Fabryczna 1

 • E-mail: zpswpraszce@tlen.pl

 • Telefon: 535 064 961

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce mieści sie w trzech budynkach ( dwa budynki przy ul. Fabrycznej 1, jeden budynek przy ul. Fabrycznej 18 ),

B U D Y N E K G Ł Ó W N Y – ( ul. Fabryczna 1 ) :

* jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,

* jest jednopiętrowy,

* posiada (windę ) platformę do transportu osób z niepełnosprawnościami,

która jest obsługiwana tylko przez pracowników oraz klatkę schodową,

* jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ( łazienki, ubikacje,

drzwi, korytarze, klatka schodowa),

* sekretariat znajduje się na I piętrze na przeciwko klatki schodowej.

Główne wejście:

* znajduje się od strony budynku rehabilitacji,

* jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,

* jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki,

Wejście boczne:

* jest niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

B U D Y N E K R E H A B I L I T A C J I – ( ul. Fabryczna 1) :

* ma jedno wejście,

* jest parterowy,

* jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ( łazienki, ubikacje, drzwi ),

B U D Y N E K – ( ul. Fabryczna 18 ) :

* ma jedno wejście,

* jest parterowy,

* jest niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ posiada

nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

* jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami

( łazienki, ubikacje, drzwi ),

* na parkingu przed wjazdem na plac placówki są wyznaczone 2 miejsca

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ( przy ul. Fabrycznej ).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Powody niedostępności

Trwają prace nad poprawa dostępności

Inne informacje i oświadczenia

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content