Menu Zamknij

Ogłoszenia

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa rady Ministrów na terenie całego kraju w odniesieniu do szkół, placówek artystycznych i pozostałych placówek oświatowych, drugiego stopnia alarmowego BRAVO wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu osobom postronnym do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce od dnia 25 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59.

Przez osoby postronne można rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 1 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content