Menu Zamknij

Akty Prawne

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19820030019

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001309

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania

rozwoju dzieci

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000529

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content