Działalność Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 lutego 2012 14:39

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.
Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1)  szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży specjalnej troski
2)  wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie
3)  udzielanie pomocy oświatowo-wychowawczej i rehabilitacyjnej dzieciomi młodzieży niepełnosprawnej
4)  wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów
5)  udzielanie wsparcia finansowego osobom i rodzinom potrzebującym w różnej formie
Nasze Stowarzyszenie opiera swoją działalność o Zespól Placówek Specjalnych. 
Zgodnie z § 7  Statutu:
Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1)  tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania, funkcjonowania w środowisku( tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu dziennego czasowego oraz stałego)
2) organizowanie uroczystości połączonych z zabawą
3)  organizowanie okolicznościowych paczek i upominków
4)  pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację w/w celów
5)  organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy
6)  organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy
i umiejętności rodziców, opiekunów i nauczycieli
7)  działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych


Zobacz stronę stowarzyszenia

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2012 12:48