Do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczestniczy w zajęciach edukacyjno – wychowawczych organizowanych dla nich (stosownie wg zaleceń PPPP) w:

-Przedszkolu

-Szkole Podstawowej

-Szkole Przysposabiającej do Pracy

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczy

w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych w:

-Zespole Placówek Specjalnych - rewalidacja grupowa

-W domu rodzinnym - rewalidacja indywidualna

Ponadto dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych

organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca edukacyjno - wychowawcza w Zespole prowadzona jest na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego -IPET .

Głównym celem wszystkich zajęć prowadzonych z ZPS jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz usprawnianie funkcji samoobsługowych. Podstawowe formy i metody terapeutyczne to:

-Rewalidacja indywidualna

-Stymulacja polisensoryczna

-Logoterapia

-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

-Metoda Dobrego Startu

-Kinezjologia Edukacyjna wg dr Poula Dennisona

-Metoda Christophera Knilla

-Metoda Glenna Domana

-Alternatywna metoda komunikacji- Makaton

-Integracja Sensoryczna

-Dogoterapia

-Joga dla dzieci

-Stymulacja Bazalna

-Techniki relaksacyjne

-Zajęcia stymulujące z wykorzystaniem komputera

Stosowane metody rehabilitacji:

- PNF

- NDT Bobath

- rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

- terapia tkanek głębokich

- Kinesiotaping

- masaż/ drenaż limfatyczny

- metoda Kalternborna

- masaż klasyczny

- hydromasaż

- gimnastyka korekcyjna

- wielowymiarowa terapia stóp

- ćwiczenia na trampolinie

- gimnastyka ogólnousprawniająca

- RSA Biofeedback

- ćwiczenia w UGUL-u ( w odciążeniu, z oporem)

- ćwiczenia z przyborami Thera-Band

- Nordic Walking

Sprzęty: elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych ze wspomaganiem, symulator jazdy konnej, bieżnia elektryczna, cykloergometr, rowery stacjonarne, wioślasz, orbitrek.

Stałym elementem pracy w Zespole są organizowane wycieczki i uroczystości.

Uroczystości zapisane w kalendarzu imprez to:

- Mikołajki,

- Wigilia,

- Bal karnawałowy,

- Walentynki,

- Dzień Babci i Dziadka ,

- Pierwszy dzień wiosny,

- Dzień Matki,

- Dzień Dziecka,

- Bal Absolwenta,

- Motointegracja.

Ponadto, organizowane są imprezy wynikające z bieżących potrzeb
np. jesienne ognisko, kulig, rajdy piesze itp.

Dzieci i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju festiwalach
i konkursach, m. in.

- Festiwal Piosenki Przedszkolnej w MDK w Praszce,

-Festiwal „MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI” w Częstochowie,

- Konkursy Plastyczne,

- Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa „Razem sprawni tak samo”.

ZAJĘCIA W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH

Celem pracy wychowawczo - dydaktycznej w Przedszkolu Specjalnym jest wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego możliwości psychofizycznych i przygotowanie go do codziennego życia i nauki.

Praca edukacyjno - wychowawcza w przedszkolu jest zintegrowana, co oznacza, że treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Największy nacisk w pracy kładziemy na:

- kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługi,

- zdobywanie umiejętności i nawyków związanych z higieną osobistą,

- rozwijanie umiejętności współżycia w najbliższym i dalszym środowisku.

Praca opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

-każde dziecko posiada swoiste braki i uzdolnienia

-sprawność ruchowa, rozwój umysłowy, dojrzałość społeczna dziecka ulegają poprawie w wyniku oddziaływań stymulujących, korektywnych i kompensacyjnych

Dzieci i młodzież w zależności od potrzeb korzystają z pomocy specjalistów:

-logopedy

-neurologopedy

-psychologa

-pedagoga

-surdopedagoga

-oligofrenopedagoga

Wczesne podjęcie oddziaływań rewalidacyjnych daje większe szanse

na lepsze rezultaty w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Organizowane są następujące zajęcia:

- zajęcia z mowy i myślenia,

- zajęcia z pojęć matematycznych,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia umuzykalniające,

- gry i zabawy – tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchowe.

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie - w miarę indywidualnych możliwości-z jego wolności i praw człowieka, a także umożliwią mu na przestrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Dzieci i młodzież szkoły podstawowej uczestniczą w następujących zajęciach:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne

- zajęcia rozwijające kreatywność

- zajęcia rozwijające komunikowanie się

- wychowanie fizyczne

- religia

- zajęcia rewalidacyjne

ZAJĘCIA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Uczniowie w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczestniczą w następujących zajęciach edukacyjnych:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne

- zajęcia kształcące kreatywność

- zajęcia rozwijające komunikowanie się

- przysposobienie do pracy

- wychowanie fizyczne

- religia

- zajęcia rewalidacyjne

Celem nauczania i wychowania w klasie przysposabiającej do pracy jest opanowanie przez uczniów prostych czynności praktycznych, niezbędnych do przygotowania ich do dojrzałego życia w społeczeństwie, nabycia przez nich nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie domowym.

W klasie przysposabiającej do pracy uczniowie przygotowują proste potrawy, uczą się nakrywać do stołu, sprzątać, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego oraz pielęgnować rośliny, w ramach swojej działalności prowadzą sklepik dla całej społeczności placówki .

Dzieci i uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2019 / 2020

Obecnie do Zespołu Placówek Specjalnych uczęszcza 57 dzieci i uczniów.

2 dzieci objętych jest indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi organizowanymi w ich domach rodzinnych.

7 dzieci jest objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.