O nas PDF Drukuj Email

Zespół Placówek Specjalnych w Praszce jest placówką kształcenia specjalnego, w skład którego wchodzi:

-Przedszkole

-Szkoła Podstawowa

-Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dzieci i uczniowie przyjmowani są do przedszkola i poszczególnych typów szkół na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Do Zespołu uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia, z następującymi schorzeniami:

-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

-niesłyszące i słabo słyszące,

-niewidome i słabo widzące,

-niepełnosprawne ruchowo,

-z autyzmem,

-z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym zadaniem Zespołu jest praktyczne przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie.

Zespół Placówek Specjalnych w oparciu o przepisy prawa oswiatowego i Statut ZPS, realizuje następujące podstawowe cele i zadania:

  1. Stosowanie zasady wychowania „do życia przez życie”.
  2. Realizowanie programu dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka.
  3. Uznanie zainteresowań dzieci za podstawowy czynnik doboru materiału nauczania.

Przygotowanie „do życia przez życie” zmierza nie tyle do zdobycia rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, ile do opanowania umiejętności skutecznego radzenia sobie w nim.

Kontakty z rówieśnikami o różnych schorzeniach przyczyniają się do nawiązywania przyjaźni, co przynosi dziecku psychiczną ulgę w zniesieniu swojej niepełnosprawności.

Każde dziecko i uczeń w Zespole objęte jest Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym wypracowanym przez zespół specjalistów: oligofrenopedagoga, psychologa, logopedę,neurologopedę,surdopedagoga, fizjoterapeutów. 

Dzieci i uczniowie uczestniczący w zajęciach organizowanych przez Zespół dowożone są z następujących gmin:

- Gorzów Śląski (woj. opolskie),

- Krzepice (woj. śląskie),

- Praszka (woj. opolskie),

- Radłów (woj. opolskie),

- Rudniki (woj. opolskie),

- Lipie (woj.śląskie).