Przemoc w rodzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Ladra   
poniedziałek, 25 czerwca 2012 20:03

PRZEMOC W RODZINIE – procedura „Niebieskie Karty”

 

„Przemoc w rodzinie - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,naruszające ich godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

PRZEMOC W RODZINIE:

• jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego

członka rodziny przeciwko pozostałym;

• jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu;

• wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli;

• narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny;

• powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

 

Przemoc w rodzinie potocznie zwana jest przemocą domową! Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym.

Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

- współmałżonkowie

- partnerzy w związkach nieformalnych

- dzieci

- osoby starsze

- osoby niepełnosprawne

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

- bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie...

 

Przemoc psychiczna:

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, groźby, kontrolowanie

 i ograniczanie kontaktu z bliskimi...

 

Przemoc seksualna:

- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami

trzecimi...

 

Inny rodzaj zachowań:

- zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, nie zaspakajanie

podstawowych potrzeb materialnych...

- niszczenie rzeczy osobistych

- demolowanie mieszkania

- wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

- pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie

zaspokoić swoich potrzeb

- zmuszanie do picia alkoholu

- zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

Procedura „Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej

dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia występowania przemocy. Obowiązuje

ona w policji od 1998 roku, w pomocy społecznej od 2004 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury

 „Niebieskie Karty”oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245) szkoła ma obowiązek uruchomić

procedurę "Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec ucznia przemocy domowej. Informacja

o uruchomieniu tej procedury musi w ciągu 7 dni trafić do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m. in. nauczyciela) formularza

„Niebieska Karta – A”.Aktualnie zakładanie „Niebieskiej Karty” leży w kompetencjach pięciu podmiotów tj.: pomocy społecznej,

policji, gminnej komisji

 rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

W rozporządzeniu określono sytuacje, w których przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia oraz Policji podejmują czynności

w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także ich obowiązki i sposób realizacji procedury. W rozporządzeniu

 zawarto przepisy, które wskazują wprost jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy

 w rodzinie do czasu jej zaprzestania, a formularz „Niebieska Karta” stanowi tylko i wyłącznie dokument, w którym zawarte

 są informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań do realizacji których

 zobligowani będą przedstawiciele służb realizujący procedurę. Zawiera podstawowe dane osób, co do których istnieje

podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz dane podejrzewanych o jej stosowanie, a także opis zdarzenia,

propozycje działań pomocowych i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.

Istnieją cztery wzory formularzy, które dokumentują poszczególne etapy realizacji procedury.

Są to „Niebieskie Karty” – A, B, C, D.

Formularz „Niebieska Karta - A” – to formularz, którego wypełnienie wszczyna całą procedurę. Wypełnia go przedstawiciel

 jednego z w/w podmiotów. Obowiązek wypełnienia formularza powstaje również wtedy, kiedy członek rodziny lub osoba

będąca świadkiem przemocy w rodzinie zgłosi przypadek stosowania przemocy.

Formularz „Niebieska Karta – B” – zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Formularz ten przekazuje

 się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku, gdy osobą, co do której

 istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz przekazuje się rodzicowi,

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

W „Niebieskiej Karcie – B” ofiara przemocy może zanotować okoliczności i przebieg zdarzenia noszącego znamiona

przemocy, co ułatwi dalsze postępowanie w sprawie. Znajduje się w niej również lista poszczególnych typów/rodzajów

instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz miejsce na wpisanie adresów lokalnych

placówek.

Formularz „Niebieska Karta – C” - to formularz, który wypełniają członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy

roboczej zebrani na posiedzeniu, po dokonaniu analizy sytuacji rodziny. Na posiedzenie zaprasza się osobę, co do której

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie – to w jej obecności wypełnia się formularz.

Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka.

Formularz „Niebieska Karta – D” – to formularz, który członkowie, zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają

w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Niebieska Karta

dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, jednak, jeżeli chcemy aby sprawca został

ukarany, potrzebne może być złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Każdy człowiek ma prawo, aby żyć godnie, cieszyć się życiem

Każdy ma prawo do życia w rodzinie, bez przemocy!

 

Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca,

         bez względu na to, co zrobiła ofiara;

 

               Nie ma żadnego usprawiedliwienia przemocy, nikt nie ma prawa znęcać się nad innymi;

 

DO KOGO MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC ???

- Policja, dzwoniąc na numer 997 lub 112/rozmowa z dzielnicowym;                                                                                                        

Prokuratura;                                                                                                                                                                                                                        - Szkoła - rozmowa z pedagogiem szkolnym, bądź psychologiem;                                          

  - Ośrodki Zdrowia;                                                                                                                        

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”              

  tel. 801 – 120 – 002 (płatny pierwszy impuls,

linia czynna do poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00),

tel. (22) 666 28 50 –dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00 – 21.00).  

- Poradnia e – mailowa: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .  

- Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna

codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

 

Ponadto na naszym najbliższym terenie:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce – tel. (34) 359 – 10 – 37;                                                                                                       - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie – tel. (34) 350 – 51- 25 do27;                                                                                                                                                                                    

 - Sąd Rejonowy w Oleśnie – Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel. (34) 359 – 69 – 00;                 

 - Oficer Dyżurny Komisariatu Policji w Praszce – tel. (34) 366 – 82 – 00.

                                                                               

                                                                       Opracowanie Wioletta Sobieralska  

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2012 20:38