Protokół Rady Pedagogicznej Szkoleniowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Reszka   
niedziela, 11 listopada 2012 19:26

Protokół Rady Pedagogicznej Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r.

  

Temat: Doskonalenie umiejętności monitorowania i dokumentowania realizacji podstawy programowej

Prowadząca: Grażyna Tetelmajer

Program:

1.Opracowanie teoretyczne powyższego tematu poparte prezentacją multimedialną.

2.Dyskusja problemowa.

Przebieg:

Ad 1). Prowadząca pani G. Tetelmajer poruszyła następujące zagadnienia:

 • przytoczyła obowiązujące Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (załącznik nr 3 i załącznik nr 7);
 • przedstawiła kto i kiedy odpowiedzialny jest za monitorowanie podstawy programowej;

              Nadzór nad realizacją podstawy programowej:

            I poziom      Nauczyciel(e) - zespół

                II poziom     Dyrektor

Kto i kiedy monitoruje?                           

NAUCZYCIEL: 

          - Podstawa programowa (jeśli taka jest)

          - Program nauczania (jeśli taki jest

          - Planowanie procesów edukacyjno- terapeutycznych (IPET

          - Kontrola osiągnięć uczniów

DYREKTOR:   

  - Kontrola i dopuszczanie programów, w tym IPET-ów

  - Okresowa kontrola dotycząca planowania i zapisów realizacji działań   - Obserwacja uczniów

  - Monitorowanie osiągnięć uczniów

A)dokonała analizy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach (załącznik nr 3)

B)podkreśliła, iż należy zwracać uwagę nie tylko na treści zawarte w podstawie programowej, ale także na cele i zadania; Tak rozumiana podstawa pozwala na rzetelne opracowanie przez zespół nauczycieli IPET – u dla każdego ucznia, a w efekcie jego realizacji na WOPFU – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (na semestr i koniec roku szkolnego);

 IPET powinien spełniać zasadę SMART, a mianowicie powinien być:

     S – skonkretyzowany

     M – mierzalny

     A – akceptowalny

     R – realny

     T – terminowy

 • prowadząca oznajmiła, iż monitorowanie realizacji podstawy programowej przez dyrektora odbywa się każdorazowo po wyjściu z gabinetu;
 • w ramach przypomnienia przytoczyła najważniejsze potrzeby jakie wykazują uczniowie, zadania szkoły specjalnej, zadania nauczycieli, definicję rewalidacji oraz zadania rewalidacyjne.

Ad 2). W toku dyskusji wysunięto wniosek, iż nie ma potrzeby tworzenia odrębnych, dodatkowych narzędzi do monitorowania realizacji podstawy programowej, jest to wręcz niemożliwe z racji szerokiej rozpiętości dysfunkcji, z jakimi borykają się nasi uczniowie. Wystarczające jest rzetelne opracowywanie IPET – ów oraz WOPFU. Pani Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych oznajmiła, że w naszej placówce ma miejsce dokumentowanie częstotliwości realizacji treści podstawy programowej, co spotkało się z aprobatą ze strony prowadzonej.

                                                              Protokółowała:

                                                                            Wioletta Sobieralska

     Załącznik nr 1 do protokołu:

      - WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia oraz elementy IPET (źródło G. Tetelmajer)

      Załącznik nr 2 do protokołu:

      - Pytania do monitorowania realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego w tym podstawy programowej (źródło G. Tetelmajer)

Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Pedagogicznej

Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r

    
    

Wielospecjalistyczna ocena poziomu      funkcjonowania ucznia

Przygotowana przez zespół – nauczycieli i specjalistów:

 • Mocne      strony, osiągnięcia rozwojowe, możliwości psychofizyczne, zainteresowania
 • Funkcjonowanie      w społeczności szkolnej
 • Poziom      wiedzy i umiejętności
 • Trudności      edukacyjne
 • Trudności      rozwojowe – ograniczenia psychofizyczne, problemy wychowawcze, opiekuńcze

Przygotowana na podstawie zajęć obowiązkowych, dodatkowych.

    Przygotowywana nie rzadziej niż raz w roku, a następnie      podlegająca okresowej ocenie efektywności i ewentualnym modyfikacjom.    
    

  

Elementy IPET – zapis z rozporządzenia § 5 ust.2

Program określa:

1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do

indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych

ucznia ( nie przepisywanie orzeczeń)

2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli,

wychowawców i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem

3. formy i metody pracy z uczniem

4. ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin

5. działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z

poradnią pp i specjalistami

6. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne i inne zajęcia

7. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami

Załącznik nr 2 do Protokołu Rady Pedagogicznej

Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r.

Pytania do monitorowania realizacji procesu dydaktyczno –

wychowawczego w tym podstawy programowej.

PYTANIA DIAGNOSTYCZNE:

 • Czy zespół nauczycieli uczących w danym oddziale omawia problemy dziecka posiadającego orzeczenie?
 • Czy wypracowano zasady pracy z dzieckiem i współpracy między nauczycielami - obowiązujące wszystkich nauczycieli?
 • Czy ustalono sposób kontaktowania się z rodzicami?
 • Czy na spotkanie zespołu zaproszono psychologa/ pedagoga z poradni p-p?

                                                                          Co ustalił zespół?       …..?

 • Czy nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z planem? Czy zajęcia są często „przekładne-odwoływane”?
 • Czy realizowane są wszystkie zajęcia obowiązkowe?
 • Jak nauczyciele planują pracę z dzieckiem?
 • Czy nauczyciele występowali o zgodę dyrektora na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej lub treści objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia oraz warunków miejsca, w jakim jest realizowane?
 • Jak przebiega integracja dziecka/ucznia?
 • Jakie były cele pracy z uczniem?
 • Jakie są efekty pracy z uczniem?

     - w zakresie prowadzonych zajęć

     - w zakresie kontaktów społecznych

     - w zakresie indywidualnej rewalidacji, resocjalizacji

Ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych lub indywidualnych planów pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Kto ma dostęp do opinii lub orzeczenia?
 • Jaki jest poziom wiedzy nauczyciela o dziecku posiadającym opinię lub orzeczenie?
 • Jak przebiega rozwój ww. ucznia? Co wskazuje na rozwój?
 • Jak nauczyciel realizuje zalecenia poradni?
 • Jak nauczyciel zdiagnozował środowisko ucznia?
 • Jakie są wnioski z tej diagnozy?
 • Jak nauczyciel współpracuje z rodzicami ucznia?
 • Jak nauczyciel ocenia ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie?

                                         Sposób zadawania pracy domowej?

 • Z kim nauczyciel współpracuje?
 • Jak współpracuje z pedagogiem/psychologiem szkolnym?
 • Jak przebiega jego doskonalenie zawodowe?
 • Czy nauczyciel poprosił o pomoc pedagoga/psychologa szkolnego lub z poradni p-p? Pomoc w zakresie własnej postawy wobec dziecka. Superwizja.
 • Jaką nauczyciel wychowania fizycznego posiada wiedzę o dzieciach z opiniami lub orzeczeniami?
 • Jak nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne współpracują z rodzicami?
 • Jakie wytyczne do pracy z dzieckiem przekazują rodzicom?
 • Czy nauczyciele znają preferencje w uczeniu się dzieci posiadających opinię lub orzeczenie?

 

 

 

 

      

Poprawiony: sobota, 24 listopada 2012 17:02