Oferta placówki Drukuj
Wpisany przez Karolina Reszka   
środa, 21 grudnia 2011 01:08

Do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym uczestniczy w zajęciach edukacyjno - terapeutycznych organizowanych dla nich (stosownie wg zaleceń PPPP) w:

-         Przedszkolu 

-         Szkole Podstawowej 

-         Klasach Gimnazjum 

-         Szkole Przysposabiającej do Pracy

 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościa intelektualną  w stopniu głębokim uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych w:

 

-         Zespole Placówek Specjalnych - rewalidacja grupowa

-         W domu rodzinnym - rewalidacja indywidualna

 

Ponadto dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych

organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Praca edukacyjno - terapeutyczna w Zespole prowadzona jest na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego (zgodnego z podstawą programową), pisanego przez zespół pedagogów na dany etap edukacyjny dla każdego dziecka i ucznia.

Głównym celem wszystkich zajęć prowadzonych z ZPS jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz usprawnianie funkcji samoobsługowych. Podstawowe formy i metody terapeutyczne to:

 

-         Rewalidacja indywidualna

-         Stymulacja  polisensoryczna

-         Logoterapia

-         Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

-         Metoda Dobrego Startu

-         Kinezjologia Edukacyjna wg dr  Poula Dennisona

-         Metoda Christophera  Knilla

-         Metoda Glenna Domana

-         Alternatywna metoda komunikacji- Makaton

-         Integracja Sensoryczna

-         Dogoterapia

-         Techniki relaksacyjne

-         Zajęcia stymulujące przy użyciu komputera

 

Stosowane metody  rehabilitacji:

-PNF

-NDT Bobath

-rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

- terapia tkanek głębokich

- Kinesiotaping 

- masaż/ drenaż  limfatyczny

- metoda Kalternborna

- masaż klasyczny

- hydromasaż

- gimnastyka korekcyjna

- wielowymiarowa terapia stóp

- ćwiczenia na trampolinie 

- gimnastyka ogólnousprawniająca

- RSA Biofeedback

- ćwiczenia w UGUL-u ( w odciążeniu, z oporem)

- ćwiczenia z przyborami Thera-Band 

- Nordic Walking 

Sprzęty: elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych ze wspomaganiem, symulator jazdy konnej, bieżnia elektryczna, cykloergometr, rowery stacjonarne, wioślasz, orbitrek. 

 

Stałym elementem pracy w Zespole są organizowane wycieczki i uroczystości.

Uroczystości zapisane w kalendarzu  imprez to:

- Mikołajki,

- Wigilia,

- Bal karnawałowy,

- Walentynki,

- Dzień Babci i Dziadka ,

- Pierwszy dzień wiosny,

- Dzień Matki,

- Dzień Dziecka,

- Bal Absolwenta,

- Motointegracja.

 

Ponadto, organizowane są imprezy  wynikające z bieżących potrzeb
np. jesienne ognisko, kulig, rajdy piesze itp.

Dzieci i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju  festiwalach
i konkursach,  m. in.

-         Festiwal Piosenki Przedszkolnej w MDK w Praszce,

-         Festiwal „MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI”   w Częstochowie,

-         Konkursy Plastyczne,

-          Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa „Razem sprawni tak samo”.

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH

 

Celem pracy wychowawczo - dydaktycznej w Przedszkolu Specjalnym jest wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego możliwości  psychofizycznych i przygotowanie go do codziennego życia i nauki.

Praca edukacyjno - wychowawcza w przedszkolu  jest zintegrowana, co oznacza, że treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Największy nacisk w pracy kładziemy na:

-  kształtowanie u dzieci umiejętności prostej samoobsługi,

- zdobywanie umiejętności i nawyków związanych z higieną osobistą,

-  rozwijanie umiejętności współżycia w najbliższym i dalszym  środowisku.

 

Praca opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

-         każde dziecko posiada swoiste braki i uzdolnienia

-         sprawność ruchowa, rozwój umysłowy, dojrzałość społeczna dziecka ulegają poprawie w wyniku oddziaływań stymulujących, korektywnych i kompensacyjnych

 

Wczesne podjęcie oddziaływań rewalidacyjnych daje większe szanse

na lepsze rezultaty w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Organizowane są następujące zajęcia:

-         zajęcia z mowy i myślenia,

-         zajęcia z pojęć matematycznych,

-         zajęcia plastyczne,

-         zajęcia umuzykalniając,

-         gry i zabawy – tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchowe.

 

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
I KLASACH GIMNAZJUM

 

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej jest budowanie jego tożsamości,rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętnosci i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie - w miarę indywidualnych możliwości-z jego wolności i praw człowieka, a także umożliwią mu na przestrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 

Dzieci i młodzież szkoły podstawowej uczestniczą w następujących zajęciach:

 

-         funkcjonowanie osobiste i społeczne

-         zajecia rozwijające kreatywność

-         zajęcia rozwijające komunikowanie się

-         wychowanie fizyczne

-         religia 

-         zajęcia rewalidacyjne

 

 Klasy gimnazjum uczestniczą w następujących zajęciach edukacyjnych :

-         funkcjonowanie w środowisku

-         plastyka

-         technika

-         muzyka z rytmiką

-         wychowanie fizyczne

-         rewalidacja indywidualna

-         religia

 

ZAJĘCIA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ  DO PRACY

 

Uczniowie w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczestniczą w następujących zajęciach edukacyjnych:

 

  • FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
  • ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 
  • ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
  • PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • RELIGIA
  • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

Celem nauczania i wychowania w klasie przysposabiającej do pracy jest opanowanie przez uczniów prostych czynności praktycznych w zakresie gospodarstwa domowego, niezbędnych do przygotowania ich do dojrzałego życia
w społeczeństwie, nabycia przez nich nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego
oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej
w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie domowym.

 

W klasie przysposabiającej do pracy uczniowie przygotowują proste potrawy, uczą się nakrywać do stołu, sprzątać, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego oraz pielęgnować rośliny, w ramach swojej działalności prowadzą sklepik dla całej społeczności placówki .

 

Dzieci i uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w roku szkolnym 2019 / 2020

 

Obecnie do Zespołu Placówek Specjalnych uczęszcza 57 dzieci  i uczniów.

2 dzieci objętych jest indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi organizowanymi w ich domach rodzinnych.

12 dzieci jest objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 04 lutego 2020 09:25